Rečnik bankarskih pojmova pri uzimanju kredita

Autor
Objavljeno
Ažurirano
menica-vrste-kredit-kamata

Pogledajte rečnik najčešće korišćenih bankarskih pojmova, koji se pominju pri razmatranju ponuda kredita.

bankarski-pojmovi-novac-štednja

Anuitet

Anuitet, tj rata je redovna isplata novčanog iznosa kredita. Sastoji se od dva dela – glavnice i dela kamate obračunate po nominalnoj kamatnoj stopi, koju klijent ima obavezu da plati na ime postepene otplate kredita.

Može biti obračunata mesečno, tromesečno, polugodišnje ili godišnja, u zavisnosti od toga kako je predviđeno ugovorom.

Prilikom zaključivanja ugovora o kreditu, banka sačinnjava Pregled bitnih elemenata otplate kredita – obrazac u kojem stoji podatak o visini vaše mesečne obaveze po kreditu. Najbolji način da utvrdite osnovne informacije o kreditu je da, pre podnošenja zahteva za kredit, zatražite pregled osnovnih podataka o kreditu za željenu vrstu kredita. To će vam omogućiti i da procenite svoje mogućnosti o isplati kredita.

Kredit

Kredit je određeni iznos sredstava koji banka odobrava klijentu na određeno vreme i pod predviđenim uslovima uz plaćanje kamate kao naknade na korišćenje tih sredstava.

Indeksiranje kredita

krediti-ideksiranje-kredita

Indeksiranje kredita podrazumeva vezivanje obaveza otplate kredita za kurs određene strane valute ili za rast cena na malo.

Kredit indeksiran stopom rasta cena na malo je kredit sa klauzulom po kojoj se obaveza po kreditu vezuje za kretanje cena na malo. Kada dođe do rasta stope cena na malo dolazi i do povećanja kamate i glavnice kredita.

Kredit indeksiran u stranoj valuti se odobrava u vrednosti određene strane valute (a isplaćuje u dinarima) i sadrži klauzulu na osnovu koje se otplata kredita vezuje za stanje kursa te valute. Krediti indeksirani u stranoj valuti nose i određen rizik – a to je promena deviznog kursa. Postoji neizvesnost za korisnika kredita kada je u pitanju ukupna obaveza po osnovu kredita, a time se dovodi u pitanje sposobnost otplate kredita u planiranom roku.

Uzimanje kredita indeksiranog u stranoj valuti (najčešće EUR ili CHF) je preporučljivo za lica čija su primanja takođe vezana za kurs iste valute, jer onda ne postoji rizik deviznog kursa.

Učešće

Za određenje kredite banke zahtevaju učešće klijenta. Reč je o iznosu sredstava koji klijent treba treba da obezbedi kako bi kredit bio odobren. U tom slučaju se glavnica smanjuje za visinu učešća, čime se smanjuje i iznos redovne kamate – što znači da što je veće učešće, to će biti manji anuitet.

Instrumenti obezbeđenja

Insturmenti obezbeđenja predstavljaju jedan od načina na koji banka osigurava redovno vraćanje kredita. U zavisnosti od iznosa i vrste kredita, banka propisuje neophodno obezbeđenje. Najčešće su u pitanju sopstvene menice, hipoteka na nekretnine i osiguranje u korist banke.

Hipoteka se upisuje na nepokretnost koja je predmet kredita ili drugu nepokretnost koja se nalazi u vlasništvu klijenta.

Osiguranje kredita može biti u različitim oblicima, ali je suština da u slučaju nastupanja osiguranog slučaja, otplata kredita se prebacuje na osiguravajuću kuću.

U slučaju da se mesečne rate ne isplaćuju redovno, nakon određenog vremena predviđenim Ugovorom o kreditu, banka ima mogućnost da aktivira instrumente obezbeđenja.

Period otplate

Predstavlja period tokom kojeg će se obavljati isplaćivanje kredita. Obično je prikazan u broju meseci.

Kreditni biro

Kreditni biro je jedand od učesnika pri oceni kreditne sposobnosti dužnika, a to čini na osnovu izveštaja Kreditnog biroa o kreditnoj zaduženosti i redovnosti u izmirivanju obaveza. Kreditna sposobnost je finansijska mogućnost dužnika da po dospeću isplati dobijen kredit uvećan za iznos pripadajuće kamate. Osim izveštaja biroa, kredinta sposobnost se procenjuje i na osnovu dokumentacije koju banka zahteva tražioca kredita pre njegovog odobrenja.

BELIBOR

Referentna kamatna stopa za dinarska sredstva ponuđena od strane banaka Panela, na srpskom međubankarskom tržištu. Računa se kao aritmetička sredina kotacija preostalih posle eliminisanja najviše i najniže stope, sa dva decimalna mesta.

Koristi se pri obračunavanju NKS. Često možete videti oznaku 3M/6M BELIBOR + određeni procenat, a ovaj zbir određuje NKS.

Kamata

kamata-krediti-kamatna-stopa

Kamata je cena koju banka naplaćuje za korišćenje svojih proizvoda, ukoliko je izražena u procentima tada je reč o kamatnoj stopi. Visina kamatne stope će varirati u zavisnosti od vrste uzetog kredita, dužine perioda otplate, sredstava obezbeđenja naplate potraživanja, kreditnog rejtinga zemlje tražioca, uslova na tržištu, stepena konkurencije, kao i inflacije.

NKS

Nominalna kamatna stopa (NKS) je osnovna kamata koja predstavlja cenu kredita.

NKS je relativni broj – procenat, po kojem se određuje koliko novčanih jedinica mora da se plati po jedinici kredita i upotrebljava se za obračun redovne kamate po traženom kreditu. Može biti fiksna ili promenljiva.

EKS

Efektivna kamatna stopa predstavlja objedinjenu cenu koštanja kredita sa svim pratećim troškovima. Stoga EKS predstavlja stvarnu cenu kredita i omogućava vam da lakše sagledate i uporedite uslove pod kojima različite banke nude kredite u istoj valuti.

Efektivna kamatna stopa, pored nominalne kamatne stope, uključuje naknade i provizije koje klijent plaća banci za odobravanje kredita. Ukoliko je reč o kreditima koji se odobravaju uz depozit, EKS obuhvata i prihod po osnovu kamate koju banka plaća na taj depozit.

Efektivna kamatna stopa takođe obuhvata troškove obrade zahteva, troškove puštanja kredita u tečaj, godišnju proviziju na ime naknade za administriranje kredita, naknadu na neiskorišćeni deo okvirnog kredita, iznos premije osiguranja, ako je osiguranje uslov za korišćenje kredita, troškovi otvaranja i vođenja računa koji su uslov za odobravanje kredita, kao i druge troškove u vezi sa sporednim uslugama koje su uslov za korišćenje kredita a koje snosi korisnik (npr. fiksna provizija na ime naknade za obradu zahteva za osiguranje, troškovi izdavanja izvoda iz registra nepokretnosti, troškovi procene vrednosti nepokretnosti i pokretnih stvari, troškovi overe založne izjave, troškovi upisa založnog prava – hipoteke, troškovi uvida u bazu podataka o zaduženosti korisnika i dr).

Međutim, EKS ne mora da obuhvata troškove koji nisu poznati banci u toku sastavljanja obračuna kredita, pa je najbolje da pitate da li EKS određene banke pokriva sve troškove ili ne.

Fiksna kamata

Krediti sa fiksnom kamatnom stopom podrazumevaju isti iznos anuiteta za sve vreme perioda otplate. Mesečna rata ne može biti ni veća ni manja.

Varijabilna kamata (promenljiva)

Kod kredita sa varijabilnom kamatnom stopom iznos anuiteta može da varira za vreme trajanja perioda otplate. Banke obično prilagođavaju varijabilnu kamatnu stopu na period od 6 meseci, na osnovu kretanja BELIBOR-a

Interkalarna kamata

Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava i naplaćuje u periodu od odobrenja kredita do početka otplate kredita. Ukoliko banka naplaćuje interkalarnu kamatu, kreditni službenici mogu da pruže savet klijentu kada je najbolje da se isplati kredit kako bi ova kamata bila što manja.

Zatezna kamata

Zatezna kamata se naplaćuje ukoliko nisu ispunjene ugovorne obaveze u roku koji je predviđen Ugovorom o kreditu

Refinansiranje kredita

kredit-za-refinansiranje

Refinansiranje kredita predstavlja jednu od mogućnosti da se prevaziđe nemogućnost otplate kredita. Ukoliko su primanja klijenta nedovoljna za redovno plaćanje obaveza po osnovu uzetih kredita, refinansiranje obaveza, tj mogućnost da jednim kreditom (kreditom za refinansiranje) objedini sve postojeće obaveze, sa dužim periodom otplate i manjom mesečnom ratom.

Kreditom za refinansiranje se može obaviti prevremena otplata kredita ili lizing naknade, izmiriti dugovanja po kreditnim karticama, dozvoljeni minus na tekućem računu, ili izmiriti obaveze po aktiviranim jemstvima.

Žirant

Žirant je fizičko lice koja garantuje varaćanje kredita umesto dužnika, tako što se obavezuje da će, u slučaju da korisnik kredita ne isplaćuje svoja dugovanja po osnovu kredita, nastaviti ispunjavanje ovih obaveza.

Grejs period

Grejs period (period odložene otplate) je period tokom kojeg se ne obavlja naplata kredita. Sredstva su pružena klijentu na raspolaganje, ali se ne zahteva njegova otplata. Za vreme trajanja grejs perioda kamata može da se naplaćuje,ali ne mora – zavisi od politike banke. Uglavnom se podrazumeva za kredite sa većim iznosom sredstava, tj investicija za koje se ne očekuje da se profit ostvaruje u određenom periodu od aktiviranja investicije.