Osiguranje kredita

Autor
Objavljeno
Ažurirano
obezbedjenje-kredit-rata-novac

Kako biste redovno izmirivali obaveze po kreditu i plaćali rate svakog meseca, neophodno je da imate redovne prihode. Međutim, nepredviđene okolnosti se dešavaju i može se desiti da ostanete bez posla za vreme perioda otplate kredita. Ali to ne mora automatski značiti da ćete zapasti u finansijske probleme, a osiguranje kredita može biti vaš spas.

obezbedjenje-kredit-rata-novac

Šta je osiguranje kredita

Kako bi banke obezbedile povrat sredstava na svoje proizvode služe se raznim sredstvima obezbeđenja naplate, a jedno od njih je osiguranje kredita.

Osiguranje kredita podrazumeva da u slučaju nastanka nemogućnosti otplate mesečnih rata, osiguravajuća kuća sa kojom je sklopljen ugovor o osiguranju kredita pokriva ostatak ili deo otplate kredita (u zavisnosti od vrste kredita i osiguranja).

Banke za odobrenje kredita najčešće nude ili traže sledeće vrste osiguranja:

  • Osiguranje kredita u slučaju smrti
  • Osiguranje kredita od gubitka posla
  • Osiguranje kredita usled lečenja
  • Osiguranje imovine

Osiguranje stambenih kredita

Stambeni krediti su najrizičniji za banku, jer su iznosi veliki, a rokovi otplate dugoročni. Radi zaštite svojih sredstava, banke zahtevaju riziko osiguranje kredita, tj. polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist banke.

Kada postoji polisa životnog osiguranja za stambenii kredit, u slučaju smrtnog slučaja primaoca kredita, osiguravajuće društvu isplaćuje banci ostatak kredita. Time se izbegava oduzimanje nekretnine od naslednika ili prenošenje obaveze na naslednike.

Ukoliko je premija osiguranja u tom trenutku veća od preostalog iznosa kredita, osiguravajuće društvo je dužno da isplati razliku naslednicima. Zato je osiguranje kredita usled smrti povoljno rešenje za obe strane, banke su u mogućnosti da naplate svoja potraživanja, dok naslednici imaju finansijsko pokriće.

Za odobrenje stambenih kredita, banka može tražiti i osiguranje imovine, tj osiguranje u slučaju požara, poplava ili ostalih situacija koje utiču na smanjene vrednosti ili uništenje nekretnine.

Osiguranje stambenih kredita kod NKOSK

Još jedna vrsta obezbeđenja stambenih kredita predstavlja osiguranje kod Nacionalne koproracije za osigiuranje stambenih kredita. Banke mogu ili ne moraju zahtevati da se stambeni kredit osigura kod ove institucije.

Šta se dobija osiguranjem kod NKOSK?

Obaveze po kreditu osiguranog kod NKOSK su u slučaju nemogućnosti otplate pokrivene od strane ove institucije do momenta prodaje nekretnine. Što znači da NKOSK plaća rate dok se ne proda hipoteka (ukoliko je banka donela odluku da je to jedini način naplate kredita), a iznos plaćenih rata NKOSK dobija od vrednosti prodate nekretnine.

Osiguranje kod NKOSK je ugovor koji se zaključuje između banke i NKOSK, ali banke nezakonito taj trošak prebacuju na klijente i u skorije vreme se donose pravosnažne presude po kojima su banke dužne za povrat novca od osiguranja kredita, tj da premiju osiguranja isplate nazad korisnicima kredita.

Stambeni kredit osiguran kod NKOSK smanjuje mesečni iznos kamate, jer smanjuje kamatnu stopu. Međutim, budući da su banke naplaćivale premiju korisnicima kredita, kranji korisnik može utvrditi da je razlika između umanjena rate i iznosa premije negativna, tj da se NKOSK osiguranje ne isplati!

NKOSK je institucija koja zasniva pravni odnos sa bankom i u slučaju docnje kredita, ona štiti banke, a ne korisnike kredita.

Osiguranje gotovinskih i potrošačkih kredita

osiguranje-gotovinskih-potrosackih-kredita

Osim životnog osiguranja za stambene kredite, za ostale vrste kredita koristi se i osiguranje od nezaposlenosti. Osiguranjem od gubitka posla štite se obe strane u kreditnom odnosu. Banke dodatno obezbeđuju data sredstva, a korisnici krediti izbegavaju nemogućnost isplate i sudski postupak.

Kada korisnik kredita izgubi status zaposlenog (ne svojom krivicom ili željom), društvo kod koje je osiguranje sklopljeno preuzima obavezu isplate mesečnih rata u određenom periodu. Broj mesečnih rata koje se pokriva osiguranjem od gubitka posla zavisi od sklopljenog ugovora sa osiguravajućim društvom.

U nekim slučajevima je pokriven period od 12 meseci nakon gubitka posla, u drugim 6. Neki ugovori čak predviđaju više od jednog slučaja gubitka posla u toku perioda otplate kredita, u slučaju da se naredni gubitak posla desio nakon godinu dana.

Osiguranje kredita od gubitka posla se završava u banci koja odobrava kredit, a potpisuje se sa osiguravajućim društvom, jer banka ne može delovati u svojstvu osiguravača, već samo društvo koje ima sklopljen ugovor sa bankom.

Koliko se plaća osiguranje vraćanja kredita?

Ukupna premija osiguranja kredita zavisi najviše od iznosa kredita koji se odobrava. Određene banke u ponudi navode da je osiguranje od gubitka posla kod njih besplatno, ali dobro znamo da ništa nije besplatno kad su banke u pitanju i da u tom slučaju treba obratiti pažnju na efektivnu kamatnu stopu kredita u pitanju.

U praksi se visina premije određuje u procentualnom iznosu od odborenog kredita. Na primer, za iznos kredita od 100.000, premija koju banka traži će iznositi 2%, što znači da će korisnik kredita morati da svake godine za vreme otplate kredita uplati 2.000 dinara po osnovu premije osiguranja.

Nekada se premija uračunava u redovne mesečne rate, a nekad banka zahteva da se ukupan iznos premije za sve vreme uplati jednokratno, kao uslov za odobrenje kredita.

Nije retko da osiguranje od gubitka posla pokriva i docnju usled privremene ili trajne nesposobnosti za rad, bolest i odsustvo sa posla.

Zato je potrebno da pre potpisivanje ugovor o osiguranju pažljivo pročitate Opšte i Posebne uslove osiguranja, naročito na isključenja, u koje imate uvid prilikom zaključenja ugovora o osiguranju.