Keš krediti – sve informacije za gotovinski kredit na jednom mestu

Keš krediti su odlična opcija kada vam je potrebna brza isplata veće količine novca za konkretnu kupovinu.

Nemojte brinuti kada u “slamarici” nemate dovoljno ušteđevine, jer vam banke u ovom slučaju mogu pomoći i dati pozajmicu. Na vama je da odaberete banku gde su najpovoljniji uslovi za keš kredit i sebi obezbedite da povrat novca obavite jednostavno i bez ikakvih problema.

Edukativni portal Finolog je pripremio nešto više o tome šta su keš krediti, koji su uslovi za keš kredit, koja je dokumentacija potrebna i druge korisne informacije.

Šta je keš kredit?

Keš kredit ili gotovinski kredit je vrsta kratkoročnog zajma koju nudi banka ili finansijska institucija stanovništvu, a isplaćuje se u gotovini klijentu.

Keš kredit je namenjen za brzo zadovoljenje finansijskih potreba pojedinca, kao što su plaćanje neočekivanih troškova, popravke, putovanja ili kupovina određenih dobara. 

On pruža fleksibilnost u smislu da klijent može koristiti novac na bilo koji način koji želi, bez potrebe da pruži posebne dokaze o nameni kredita.

Uslovi za keš kredit – saznajte koji su keš kredit uslovi za dobijanje

Uslovi za dobijanje keš kredita u Srbiji mogu se razlikovati između različitih banaka i finansijskih institucija. Evo nekih uobičajenih uslova koje klijent obično mora ispuniti:

 • Redovni prihodi – klijent obično mora imati redovne prihode, kao što su primanja od zaposlenja, penzije ili samostalne delatnosti. Banka želi biti sigurna da će klijent biti u mogućnosti da redovno otplaćuje mesečne rate kredita;
 • Starost i državljanstvo – klijent mora biti punoletan, odnosno dostići određeni minimum starosne granice koju određuje banka. Takođe, obično se zahteva da klijent bude državljanin Srbije;
 • Kreditna istorija – banka će proveriti kreditnu istoriju klijenta kako bi procenila njegovu kreditnu sposobnost. Ako klijent ima lošu kreditnu istoriju, to može negativno uticati na odobrenje kredita;
 • Visina prihoda i indeks zaduženosti – indeks zaduženosti predstavlja odnos između mesečnih prihoda i mesečnih obaveza prema bankama. Banka želi biti sigurna da klijent ima dovoljno sredstava za otplatu kredita nakon izmirivanja ostalih obaveza.

Ovi su uslovi samo opšti smernice, stoga je važno da se direktno obratite banci ili finansijskoj instituciji kod koje želite aplicirati za keš kredit kako biste se informisali o njihovim specifičnim uslovima i zahtevima.

Dokumentacija za keš kredit

Za apliciranje i dobijanje keš kredita u Srbiji obično je potrebno pružiti određenu dokumentaciju. Sledeći dokumenti su uobičajeni zahtevi, ali se mogu razlikovati u zavisnosti od banke ili finansijske institucije:

 • Lična karta;
 • Potvrda o zaposlenju ili drugi dokazi prihoda;
 • Izvod iz banke – banke često traže kopiju izvoda iz banke za poslednje tri do šest meseci kako bi se utvrdila kreditna sposobnost i finansijska stabilnost klijenta;
 • Potvrda o prebivalištu;
 • Ostali dokumenti – dodatna dokumentacija koja može biti potrebna uključuje popunjene aplikacione obrasce banke, fotografije, izvode iz maticne knjige rođenih (ako je potrebno), kao i bilo koji drugi dokument koji zahteva specifična banka ili finansijska institucija.

Šta je keš kredit kalkulator?

Kreditni kalkulator keš kredit je alat koji se koristi za izračunavanje mesečne rate, ukupnog iznosa koji će biti isplaćen tokom otplate kredita i drugih relevantnih informacija vezanih za keš kredit. Ovaj kalkulator obično pruža korisnicima mogućnost da unesu određene podatke kako bi dobili procenu troškova i uslova kredita.

Tipično, kalkulator za keš kredit zahteva sledeće informacije:

 • Izbor iznosa kredita – korisnik treba da unese željeni iznos kredita koji želi da pozajmi od banke ili finansijske institucije;
 • Rok otplate – ovo je period u kojem će korisnik vraćati kredit. Obično se izražava u mesecima;
 • Kamatna stopa – korisnik treba da unese kamatnu stopu koja se primenjuje na kredit. Ova stopa može biti fiksna ili promenljiva i zavisi od uslova kredita i kreditne sposobnosti korisnika;
 • Eventualni dodatni troškovi – kalkulator može imati opciju za unos dodatnih troškova ili provizija koje se primenjuju na keš kredit.

Nakon unosa svih relevantnih informacija, kalkulator za keš kredit izračunava mesečnu ratu koju će korisnik plaćati tokom otplate kredita, kao i ukupan iznos koji će biti isplaćen.

Keš krediti kalkulator omogućava korisnicima da dobiju brzu procenu troškova kredita, uporede različite opcije, planiraju svoje finansije i donesu informisane odluke o kreditiranju. 

Maksimalni iznos keš kredita

Maksimalni iznos keš kredita u Srbiji može značajno varirati u zavisnosti od banke ili finansijske institucije kod koje aplicirate za kredit. Ovo ograničenje obično zavisi od nekoliko faktora, kao što su vaša kreditna sposobnost, prihodi, kreditna istorija i politika same institucije.

Uobičajeno je da banke i finansijske institucije nude raspon iznosa za keš kredite, a maksimalni iznos može biti različit. Na primer, neke banke mogu pružiti keš kredite u rasponu od nekoliko hiljada do nekoliko desetina hiljada evra ili više, dok druge banke mogu imati stroža ograničenja.

Keš kredit kamata – kolika je u slučaju ove pozajmice?

Varijabilna, fiksna i promenjiva kamatna stopa su pojmovi koji se odnose na način na koji se određuje kamata koju plaćate na keš kredit. Evo objašnjenja svake od kamata na keš kredit:

 • Varijabilna kamatna stopa se može menjati tokom trajanja kredita. Ova stopa se obično vezuje za neki referentni indeks, kao što je referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije ili drugi relevantni finansijski pokazatelj. Kada se referentni indeks promeni, kamatna stopa na vašem kreditu će se prilagoditi prema određenoj formuli. Varijabilna kamatna stopa može rezultirati promenom iznosa mesečne rate tokom trajanja kredita;
 • Fiksna kamatna stopa ostaje nepromenjena tokom celog trajanja kredita. To znači da će vaša mesečna rata ostati ista tokom čitavog perioda otplate kredita, bez obzira na promene referentnih indeksa ili tržišnih uslova. Fiksna kamatna stopa pruža predvidljivost u smislu mesečnih obaveza, jer se ne menja tokom otplate kredita;
 • Promenjiva kamatna stopa je slična varijabilnoj kamatnoj stopi, jer može da se menja tokom trajanja kredita. Međutim, razlika je u tome što promenjiva kamatna stopa nije direktno vezana za referentni indeks. Umesto toga, banka ima diskrecionu moć da promeni kamatnu stopu na osnovu svojih internih faktora, kao što su tržišni uslovi, rizik klijenta ili interna politika banke. Promenjiva kamatna stopa može rezultirati promenom iznosa mesečne rate tokom trajanja kredita, ali promene nisu direktno povezane sa promenama referentnih indeksa.

Važno je obratiti pažnju na vrstu kamatne stope koju odaberete prilikom uzimanja keš kredita, jer to može uticati na vaše mesečne obaveze i ukupne troškove kredita tokom vremena.

Šta je beskamatni keš kredit

Beskamatni keš krediti, kako naziv sugeriše, jesu vrsta kredita koja se obezbeđuje bez naplate kamate tokom određenog perioda otplate. Ovo znači da zajmoprimac vraća samo pozajmljeni iznos, bez dodatnih troškova u vidu kamate.

U Srbiji, postoji mogućnost da se dobije beskamatni keš kredit putem određenih programa i ponuda finansijskih institucija. Međutim, važno je napomenuti da je dostupnost i uslovi ovakvih kredita često ograničeni i mogu se razlikovati od banke do banke ili od institucije do institucije.

Uobičajeno, beskamatni keš krediti u Srbiji obično imaju određeni vremenski period tokom kojeg se ne naplaćuje kamata. Na primer, može postojati promotivni period od 3, 6, 12 ili čak 24 meseca, tokom kojeg zajmoprimac vraća samo osnovni iznos kredita. 

Šta su keš krediti na ličnu kartu?

Keš krediti na ličnu kartu su vrsta kredita koju možete dobiti na osnovu vaše lične karte kao osnovnog identifikacionog dokumenta. Ovi krediti su često poznati i kao krediti bez hipoteke ili bez jemstva.

Osnovna karakteristika za keš kredit uz ličnu kartu je da se ne zahteva dodatna hipoteka ili jemstvo kao garancija za kredit. To znači da se kredit odobrava na osnovu vaše kreditne sposobnosti, prihoda i drugih faktora koji se ocenjuju prilikom apliciranja za kredit.

Keš kredit na ličnu kartu prednosti:

 • Jednostavnost apliciranja;
 • Brza isplata;
 • Fleksibilnost namene.

Kako podići online keš kredit – online krediti bez potvrde o zaradi

Online keš krediti su oblik finansijske usluge koji omogućava brzo i jednostavno dobijanje kredita putem interneta. Ovi krediti su namenjeni kratkoročnom finansiranju i obično se koriste za pokrivanje hitnih troškova ili nenadanih izdataka.

Proces dobijanja online keš kredita je često pojednostavljen i brz. Potencijalni zajmoprimac može posetiti veb stranicu ili koristiti mobilnu aplikaciju određene finansijske institucije koja pruža ovu uslugu. Zatim popunjava zahtev za kredit, koji obično zahteva osnovne informacije o ličnim podacima, finansijskom statusu i prihodima.

Nakon podnošenja zahteva, finansijska institucija vrši proveru podataka i kreditne sposobnosti zajmoprimca. U slučaju odobrenja kredita, sredstva se obično brzo isplaćuju na račun zajmoprimca, često istog dana ili u roku od nekoliko sati.

Online keš krediti često imaju visoke kamatne stope i kratke rokove otplate. Ovi krediti su često dostupni bez potrebe za postavljanjem kolaterala ili garantnih sredstava – online krediti bez potvrde o zaradi. 

Prevremena otplata keš kredita

Rokovi za otplatu keš kredita u Srbiji mogu se razlikovati zavisno od finansijske institucije i vrste kredita.

Najčešći rokovi za otplatu keš kredita u Srbiji su 12, 24, 36, 48 ili 60 meseci. Međutim, postoje i krediti sa kraćim ili dužim rokovima, u zavisnosti od iznosa kredita i dogovora sa kreditnim institucijama.

Prevremena otplata keš kredita znači da zajmoprimac vrati kredit pre nego što istekne predviđeni rok otplate. To može biti iz sopstvenih sredstava ili putem refinansiranja kredita kod druge finansijske institucije. 

Ova opcija može biti korisna ako zajmoprimac želi da se oslobodi dugova ranije, smanji ukupne troškove kamate ili iskoristi druge povoljnije uslove finansiranja.

Kada se vrši prevremena otplata keš kredita, zajmoprimac obično plaća preostali iznos kredita zajedno sa eventualnim naknadama ili penalima koji mogu biti definisani u ugovoru o kreditu. Pre nego što se odlučite za prevremenu otplatu, važno je proveriti uslove ugovora i eventualne troškove koji se odnose na tu opciju.

Kod prevremene otplata keš kredita, zajmoprimac može imati određene finansijske beneficije, kao što su smanjenje ukupnih troškova kamate ili veća fleksibilnost u finansijskom planiranju. Međutim, treba razmotriti moguće troškove prevremene otplata kako bi se utvrdilo da li je to najpovoljnija opcija u određenom kontekstu.

Nadamo se da vam je tekst bio krositan i zanimljiv, a verujemo da će vas zanimati i srodna tema koja se odnosi na stambeni kredit.