Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – omogućili smo vam da potpuno besplatno preuzmete ugovor o kupoprodaji nepokretnosti PDF dokument. U nastavku saznajte i nešto više o tome šta ovaj ugovor treba da sadrži!

Kupoprodajni ugovor za stan i druge nepokretnosti – šta je i čemu služi?

U samom uvodu teksta ste imali prilike da vidite kako izgleda primer ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, kao i da sa linka preuzmete kupoprodajni ugovor obrazac PDF dokument.

Saznajte više o tome šta je edukativni portal Finolog rekao o tome šta ugovor o prodaji nepokretnosti sadrži i koje su mu posledice.

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u Srbiji je pravni dokument kojim se reguliše transfer vlasništva nad nepokretnim imovinom (npr. kuća, stan, zemljište) od prodavca na kupca. Potpisivanje ovog ugovora je ključni korak u realizaciji transakcije kupoprodaje nepokretnosti.

Potpisuju ga prodavac i kupac, kao ugovorne strane. Prodavac je vlasnik ili ovlašćena osoba koja ima pravo da raspolže nepokretnošću, dok je kupac zainteresovana strana koja želi da stekne vlasništvo nad nepokretnošću.

Ovaj ugovor se odnosi na konkretan objekat ili parcelu zemljišta koji se prodaje, pri čemu se definišu uslovi kupoprodaje, kao što su cena, način plaćanja, uslovi isporuke, datum prenosa vlasništva, garancije i drugi relevantni detalji. Ugovor o kupoprodaji stana i drugih nepokretnosti ima pravne posledice jer je obavezujući za obe strane i osigurava pravnu sigurnost u procesu prenosa vlasništva nad nepokretnošću.

U pogledu zakonske regulative, ugovor o kupoprodaji u Srbiji podleže Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o prometu nepokretnosti. Ovi zakoni definišu pravila i propise koji se odnose na zaključenje, sadržaj i izvršenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. 

Takođe, u procesu kupoprodaje nepokretnosti mogu biti relevantne i odredbe Građanskog zakonika Republike Srbije koje se odnose na vlasništvo i prava vezana za nepokretnosti.

potpisivanje ugovora

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti kod notara

U Srbiji se ovaj ugovor obično overava kod notara. Overa ugovora podrazumeva da su strane prisutne pred notarom i da potvrđuju svoje potpise na ugovoru, čime se daje javna verodostojnost dokumentu. 

Overeni ugovor ima veću pravnu snagu i priznaje se kao dokaz u sudskim postupcima i drugim pravnim situacijama.

Neoveren ugovor može izazvati pravne nesigurnosti i određene posledice, kao na primeri kada je osporen ili nepriznat u sudskom postupku. Takođe, neoveren ugovor otežava ili onemogućava upis prava svojine na nepokretnosti u javne registre, poput Katastra nepokretnosti.

S druge strane, overen ugovor ima veću pravnu snagu i priznaje se kao valjan i verodostojan dokument. On pruža veću sigurnost u smislu sprovođenja pravnih radnji vezanih za kupoprodaju nepokretnosti i dokazivanja prava svojine.

Važno je napomenuti da je postupak overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u Srbiji propisan zakonom i da se stranke trebaju konsultovati sa notarom kako bi se pravilno sproveo postupak overe u skladu sa važećim propisima.

Potrebna dokumenta za overu kupoprodajnog ugovora za stan kod notara

Za overu kupoprodajnog ugovora kod notara u Srbiji potrebna su sledeća dokumenta:

 • Kupoprodajni ugovor – to je sam ugovor koji je prethodno sastavljen i potpisan od strane prodavca i kupca. Ugovor treba da sadrži sve bitne elemente kupoprodaje, uključujući identifikaciju ugovornih strana, opis nepokretnosti, cenu, uslove plaćanja, rokove i druge relevantne uslove;
 • Lični dokumenti potpisnika – prodavac i kupac moraju pružiti svoje lične dokumente kako bi se identifikovali. Obično je potrebna lična karta ili pasoš;
 • Dokaz o pravu raspolaganja – prodavac treba da obezbedi dokaz o svom pravu da raspolže nepokretnošću, na primer, vlasnički list, izvod iz katastra nepokretnosti, ugovor o nasleđivanju ili bilo koji drugi relevantni dokument koji potvrđuje pravni status prodavca kao vlasnika ili ovlašćene osobe;
 • Građevinska dozvola za objekat u izgradnji;
 • Dokaz o uplati takse -notar će tražiti dokaz o uplati takse za overu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. Taksa se plaća u skladu sa propisima i visina takse zavisi od vrednosti nepokretnosti.

Važno je konsultovati se sa notarom kako bi se precizno informisali o svim dokumentima koji su potrebni za overu kupoprodajnog ugovora, jer postupak i zahtevi mogu varirati u zavisnosti od specifičnih okolnosti i nadležnosti notara.

Primer ugovora o kupoprodaji nepokretnosti – šta je predmet kupoprodajnog ugovora? 

Ukoliko vam je potreban kupoprodajni ugovor primer kako on izgleda ste imali prilike da vidite klikom na linkove sa početka teksta. Uprkos tome, rešili smo da detaljnije objasnimo koji su to glavni elementi ovog ugovora.

U ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti treba da se nalaze sledeće informacije:

 • Predmet kupoprodaje – ugovor treba da precizno identifikuje nepokretnost koja se prodaje, kao što je adresa, površina, opis karakteristika i druge relevantne informacije o nepokretnosti;
 • Prenos vlasništva – ugovor treba da sadrži odredbe o transferu vlasništva nad nepokretnošću. Definišu se uslovi i rokovi prenosa vlasništva, obično nakon ispunjenja svih ugovorenih obaveza, kao što je plaćanje cene.
 • Clausula intabulandi (uknjiždbena dozvola) – odnosi na obavezu prodavca da izvrši upis prenosa vlasništva nad nepokretnošću u zvanične registre, poput Katastra nepokretnosti. To obezbeđuje da kupac stekne pravno zaštićeno vlasništvo nad nepokretnošću. Klauzula je bezuslovna i prenos vlasništva se ispunjava tek onog momenta kada novac bude u potpunosti isplaćen na račun prodavca;
 • Rok za ulazak kupca u nekretninu – ugovor treba da odredi rok u kojem kupac stiče pravo da uđe u posed i koristi kupljenu nepokretnost. Rok može biti određen datumom zaključenja ugovora ili drugim dogovorenim uslovima;
 • Evikcija – odnosi se na situaciju kada kupac bude lišen prava svojine na nepokretnosti usled tuđih prava ili potraživanja. Ugovor treba da sadrži odredbe o odgovornosti prodavca u slučaju evikcije, kao i načine rešavanja sporova koji proizlaze iz toga.
 • Troškovi celokupnog postupka – precizira se koji su troškovi u vezi s kupoprodajom nepokretnosti, kao što su takse za overu ugovora, takse za upis u katastar, porezi i druge administrativne takse. Strane se dogovaraju o tome koje troškove snosi prodavac, a koje kupac.

Važno je da ugovor o kupoprodaji nepokretnosti bude pažljivo sastavljen i da sadrži sve bitne elemente koji će obezbediti pravnu sigurnost i zaštitu interesa obe strane. Preporučuje se da se za sastavljanje i tumačenje ugovora angažuje iskusni advokat ili notar kako bi se osigurala pravna valjanost i jasnoća svih odredbi.

Raskid ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u Srbiji može biti raskinut u određenim situacijama, a odgovornost za raskid može zavisiti od razloga raskida. 

Evo nekih uobičajenih slučajeva raskida ugovora i odgovornosti:

 • Neispunjenje ugovornih obaveza – ako jedna strana ne ispuni svoje ugovorne obaveze, na primer, prodavac ne prenese vlasništvo na kupca ili kupac ne plati dogovorenu cenu, druga strana može raskinuti ugovor. U takvim slučajevima, odgovornost za raskid snosi strana koja nije ispunila svoje obaveze, a moguće su i druge pravne posledice, poput zahteva za nadoknadu štete;
 • Kada prodavac ne ispuni svoju obavezu da obavesti kupca o svim okolnostima koje se tiču nekretnine;
 • Povlačenje zbog sporazumnog dogovora – strane u ugovoru mogu se sporazumno složiti da raskinu ugovor. U tom slučaju, nema izričite odgovornosti, jer je raskid postignut na obostrani pristanak;
 • Nevaljanost ugovora – ako ugovor o kupoprodaji nepokretnosti bude proglašen nevažećim zbog nekog razloga, kao što je nezakonitost određene klauzule, obmanjivanje ili prisila, ugovor će biti automatski raskinut. Odgovornost može varirati u zavisnosti od prirode nevaljanosti ugovora i okolnosti slučaja.

Važno je napomenuti da precizni uslovi raskida ugovora o kupoprodaji nepokretnosti mogu biti detaljno regulisani samim ugovorom, kao i primenljivim zakonodavstvom. U slučaju spora ili nesporazuma, preporučuje se konsultacija sa pravnikom kako bi se utvrdila odgovornost i pravni postupak za raskid u specifičnom slučaju.

Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji nepokretnosti može se podneti pod određenim uslovima, a to može učiniti bilo koja strana koja smatra da su ispunjeni uslovi za raskid ugovora. Ovo je pravno sredstvo koje će vas štititi ukoliko smatrate da ste oštećeni, kao i da druga strana ne ispunjava obaveze proistekle iz ugovora.

Ukoliko vam je potreban ugovor o kupoprodaji nepokretnosti primer PDF obrazac, vratite se na uvod, gde ga potpuno besplatno možete preuzeti.

Nadamo se da smo vam pored toga dali i dovoljno korisnih informacija o tome šta je ugovor i koja je njegova uloga. Preporučujemo da pratite naš sajt, gde redovno objavljujemo kvalitetne i korisne tekstove o biznisu, finansijama, bankarstvu i drugim važnim temama.